fbpx

KRETINGOS MOTERŲ INFORMACIJOS IR MOKYMO CENTRAS

MŪSŲ PROJEKTAI

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras per dvidešimt ketverius metus sėkmingai įgyvendino daugiau kaip šimtą projektų, skirtų moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimui, mergaičių ir moterų savęs pažinimui ir įgalinimui, moterų integracijai į darbo rinką ir verslumo ugdymui, darnių tarpusavio santykių šeimoje skatinimui, smurto artimoje aplinkoje prevencijai, specialistų profesinių kompetencijų ugdymui, koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje skatinimui, specializuotos kompleksinės pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimui, moterų sveikatinimui, visuomenės pilietiškumo ugdymui.

VEIKLOS KRYPTYS

Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas

Moterų savęs pažinimas ir įgalinimas

Moterų integracija į darbo rinką ir verslumas

Darnių tarpusavio santykių skatinimas

Smurto artimoje aplinkoje prevencija

Specialistų profesinių kompetencijų ugdymas

Specializuota kompleksinė pagalba smurtą patyrusiems asmenims

Moterų sveikatinimas

Visuomenės pilietiškumo ugdymas

„Gamta tarė Moteriai: būk graži, jei gali, išmintinga, tačiau protinga būti privalai.“

(P. O. Beaumarchais)

Misija

Gerinti Kretingos rajono moterų ekonominę ir socialinę padėtį, skatinant lyčių lygybės principų įgyvendinimą, stereotipinių požiūrių keitimą, verslo iniciatyvas ir visuomeninę saviraišką, organizuojant švietėjišką ir mokomąją veiklą bei suteikiant reikalingų žinių ir įgūdžių.

Vizija

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras taps Kretingos rajono moterų traukos centru, teikiančiu aktualią informaciją ir reikalingą pagalbą, įgalinančiu moteris savarankiškai atstovauti asmeniniams interesams ekonominiame ir socialiniame visuomenės gyvenime.

Tikslas

Padėti Kretingos rajono moterims, norinčioms pagerinti savo ekonominę ir socialinę padėtį, įgyti reikalingų žinių ir įgūdžių ir skatinti jų aktyvumą ir savarankiškumą užtikrinant savo ir šeimos narių gerovę.

MŪSŲ KOMANDA

Teikiame emocinę paramą, padedame įveikti krizinę situaciją, siūlome priklausomybių konsultanto, psichologo ir teisininko konsultacijas, organizuojame mokymus, konferencijas, socialines akcijas

Jurgita Cinskienė

Direktorė

Snieguolė Benikienė

Teisininkė

Žiba Grišmanauskienė

Finansininkė

Snieguolė Jandalovienė

Konsultantė

Daiva Martinkuvienė

Psichologė

Loreta Mangarovienė

Priklausomybių konsultantė

SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRAS

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras nuo 2012 m. atlieka Specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonuose. Specializuotos kompleksinės pagalbos centras, gavęs pranešimą iš policijos apie smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas susisiekia su nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiu asmeniu ir pasiūlo nemokamą ir anonimišką konsultanto, psichologo ir teisininko pagalbą. Į Specializuotos kompleksinės pagalbos centrą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjęs asmuo gali kreiptis ir asmeniškai.

Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų veiklos ribas apibrėžia LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.400334/asr) ir Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų veiklos aprašas (https://e- seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.424133/asr).

Lietuvoje veikia šešiolika Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų (https://www.specializuotospagalboscentras.lt/asociacija/), kurie teikia pagalbą smurtą patyrusiems asmenims visose savivaldybėse. Kiekviename iš jų dirba konsultantai, psichologai ir teisininkai, kurie teikia emocinę paramą, informuoja ir konsultuoja smurtą patyrusius asmenis jiems aktualiais klausimais, teikia psichologines ir teisines konsultacijas, padeda parengti reikalingus dokumentus, tarpininkauja dėl smurtą patyrusiam asmeniui reikalingų paslaugų teikimo kitose įstaigose.

Visa Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų specialistų teikiama pagalba yra konfidenciali ir nemokama, teikiama tiek nuotolinėmis priemonėmis, tiek ir susitikus. Specializuotos kompleksinės pagalbos centrų pagalba pasiekiama ne tik tiesioginiais kiekvieno centro kontaktais, bet ir bendrąja telefono linija 8 700 55516 bei tiesioginiais pokalbiais internetu www.specializuotospagalboscentras.lt.

ATPAŽINK SMURTĄ

Smurtas artimoje aplinkoje yra esamo arba buvusio sutuoktinio ar partnerio, kito artimo asmens sisteminė prievarta, kuria siekiama įbauginti ir kontroliuoti. Dažniausiai smurtą artimoje aplinkoje patiria moterys, neįgalieji, senjorai, vaikai. Dažnu atveju smurtas artimoje aplinkoje yra neigiamas ar pateisinamas, o jo žymės – ne visada akivaizdžiai pastebimos. Smurtas artimoje aplinkoje gali pasireikšti įvairiomis formomis: fiziniu, psichologiniu, ekonominiu, seksualiniu smurtu ar nepriežiūra. LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas smurtą artimoje aplinkoje apibrėžia kaip veikimu ar neveikimu asmeniui daromą tyčinį fizinį, psichinį, seksualinį, ekonominį ar kitą poveikį, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą. Artimą aplinką sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.

Fizinis smurtas

mušimas, spardymas, stumdymas, spjaudymas, tampymas už plaukų, dusinimas, smaugimas, apdeginimas, daiktų mėtymas, sužalojimas ginklu, laikymas užrakinus, trukdymas kreiptis į gydytojus.

Ekonominis smurtas

visų finansinių išteklių kontroliavimas, draudimas naudotis turimais pinigais, draudimas dirbti ne namuose, draudimas ieškotis darbo ar mokytis, turto gadinimas, vengimas prisidėti prie vaikų išlaikymo ar bendrai patiriamų išlaidų.

Nepriežiūra

neaprūpinimas tinkamu būstu, maistu ar drabužiais, nesirūpinimas sveikata, pagalbos susirgus nesuteikimas, emocinių poreikių neatliepimas, draudimas bendrauti, aplinkos nepritaikymas neįgaliam asmeniui.

Seksualinis smurtas

vertimas lytiškai santykiauti nepriimtinu laiku, nepriimtinoje vietoje ar nepriimtinais būdais, vertimas žiūrėti pornografinius filmus, vertimas naudoti nepriimtinas priemones lytinio akto metu, įtarinėjimas neištikimybe.

Psichologinis smurtas

įžeidinėjimas privačioje ar viešoje aplinkoje, grasinimas sužaloti ar nužudyti, draudimas susitikti ar kitaip bendrauti su artimaisiais, grasinimas atimti vaikus, įžeidinėjimas ar grasinimas telefonu, įžeidžiančių ar grasinančių laiškų siuntinėjimas, įžeidžiančios informacijos internete skleidimas, bandymas kontroliuoti, su kuo bendraujama, kur lankomasi, kas veikiama, pavydo demonstravimas, siekis sukelti nuolatinį nerimą, baimę, kaltę.

PAGALBOS NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS TARNYBA

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras nuo 2021 m. atlieka pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybos funkcijas Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonuose. Pagalbos tarnyba, gavusi pranešimą apie nuo nusikalstamos veikos nukentėjusį asmenį, nedelsdama susisiekia su juo ir pasiūlo nemokamą ir konfidencialią konsultanto, psichologo ir teisininko pagalbą. Į Pagalbos tarnybą nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo gali kreiptis ir asmeniškai.

Pagalbos tarnybos veiklos ribas apibrėžia LR Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce7d8910571711eba1f8b445a2cb2bc7).

Visa Pagalbos tarnybos specialistų teikiama pagalba yra nemokama ir konfidenciali, teikiama tiek nuotolinėmis priemonėmis, tiek ir susitikus. Pagalbos tarnybos specialistai teikia pagalbą asmenims, kurie tiesiogiai patyrė žalą dėl nusikalstamos veikos, taip pat asmenims, kurių šeimos nariai ar giminaičiai mirė dėl nusikalstamos veikos.

Pagalbos tarnybos specialistų teikiama pagalba:

Informavimas, konsultavimas rūpimais klausimais

Pagalba rengiant dokumentus

Laikino apgyvendinimo organizavimas

Teisininko pagalba

Tarpininkavimas, organizuojant kitų institucijų pagalbą

Palydėjimas į kitas institucijas

Psichologo pagalba

NAUJIENOS

PARTNERIAI

0

Metinis klientų skaičius

0

Įgyvendinti projektai

KONTAKTAI

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
Vytauto g. 9, 3 aukštas, LT-97131 Kretinga

Įmonės kodas: 164301622

A/s LT45 7044 0600 0078 7801
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Mob. (8 605) 82331 Mob. (8 609) 31466

pagalba@kmimc.lt

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Meniu