Įgyvendinti

Projekto pavadinimasTikslasRėmėjaiMetai
Kaimo moterų pasitikėjimo savimi ugdymasĮtraukti Kretingos rajono kaimuose gyvenančias ir socialinę atskirtį patiriančias moteris į socialinį
gyvenimą
Nyderlandų ambasada2001
Aktyvaus dalyvavimo bendruomenėje įgūdžių lavinimas Projekto tikslas – paruošti Kretingos rajono kaimo moterų savipagalbos centrų vadoves per jas
skatinant moteris aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje
Baltijos – Amerikos partnerystės programa2002
Vaikų iš nepilnų šeimų integracija į visuomenę Atkrepti dėmesį į nepilnų šeimų socialines problemasKarališkoji Danijos ambasada2002
Konferencija „Moteris amžių sandūroje“Didinti Kretingos rajono moterų aktyvumą dalyvaujant visuomeniniame gyvenime ir sprendimų priėmimo proceseKretingos rajono savivaldybė2002
Nevyriausybinės organizacijos demokratiniame savivaldos procese Įgalinti Kretingos rajono nevyriausybines organizacijas būti jungiamąja grandimi tarp pilietinės
visuomenės ir savivaldos
Kretingos rajono savivaldybė2003
Lyčių studijos kaimo moterimsOrganizuoti Kretingos rajono kaimo moterims mokymus lyčių lygybės tematikaJungtinių Amerikos Valstijų ambasada2003
Verslo mugė „Moteris ir verslas“Skatinti Kretingos rajono moteris kurti ir plėtoti savo versląMama Cash
2004
Būkime kartuMokyti vaikus ir tėvus bendrauti ir atrasti naujas laisvalaikio leidimo kartu formas, išnaudojant naujausių informacinių technologijų teikiamas galimybesLietuvos Respublikos kultūros ministerija2004
Labdaringa akcija „Gerumas gerumu sugrįžta“Padėti Kretingos rajono socialiai remtinoms šeimoms ir propaguoti filantropijos idėjas.Baltijos – Amerikos partnerystės programa2004
Tiesiu pagalbos ranką TauPadėtį moterims, patyrusioms fizinį, psichologinį ir ekonominį smurtą šeimoje, suteikiant kompleksinę socialinę pagalbąLygių galimybių plėtros centras2005
Jaunųjų lyderių mokykla „Tau mergaite“Projekto tikslas – keisti vaikystėje suformuotus stereotipus mergaičių atžvilgiu ir kurti lygiavertės partnerystės tarp vyrų ir moterų pagrindus naudojant pozityvius pavyzdžiusGlobal Fund for Women2005
Konferencija „Visavertė partnerystė“ Skatinti Kretingos rajono moteris aktyvumiai dalyvauti priimant sprendimus politiniame, ekonominiame
ir socialiniame gyvenime, ugdyti demokratišką, pozityvią ir lygiateisiškumo principais pagrįstą aplinką
Pasaulio banko atstovybė Lietuvoje2005
Mes esameSustiprinti Kretingos rajono moterų nevyriausybines organizacijasMama Cash2005
Europos bendruomenei – taipSkleisti informaciją Kretingos rajono kaimo bendruomenėse apie Lietuvos integraciją į Europos SąjungąKarališkoji Danijos ambasada2005
Nevyriausybinių organizacijų idėjų ir veiklos mugė Pristatyti visuomenei kultūros ir meno vertybes, panaudojant naujausias informacines technologijasKretingos rajono savivaldybė2006
Grįžk į gyvenimą be smurtoPadėti vyrams, norintiems pakeisti savo smurtinį elgesį ir sugrįžti į normalų šeimyninį gyvenimą, suteikiant jiems kompleksinę socialinę pagalbąLR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija2006
Savanorių švietimas – pilietiškumo ugdymo mokyklaSukurti ir įgyvendinti savanorių mokymo programą, skirtą senyvo amžiaus moterims, siekiančioms
tobulinti turimas žinias ir įgūdžius bei galinčioms ir norinčioms, aktyviai bei efektyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras2007
Lyčių lygybės principų įgyvendinimas kaimo bendruomenėse
Paruošti ir įgyvendinti lyčių lygybės studijų programą, skirtą Kretingos rajono kaimo bendruomenių lyderiams, siekiantiems lyčių lygybės principų įgyvendinimo kaimo bendruomenėse ir efektyvaus
dalyvavimo sprendimų priėmimo procese bei nusistovėjusių stereotipų lyčių atžvilgiu keitimo.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
2007
Lygios galimybės visiems
Paruošti lygių galimybių ekspertus darbui su socialinę atskirtį patiriančiais Kretingos rajono kaimo bendruomenių nariaisKretingos rajono savivaldybė
2007
Skudurinės Onutės sugrįžimas
Mokyti vaikus saugaus gyvenimo namuose, mokykloje ir gatvėje, panaudojant lietuvių liaudies išmintį
Kretingos rajono savivaldybė
2007
NedelskSkatinti moteris susirūpinti savo sveikata, išmokti krūtų savityros, sužinoti apie krūtų vėžio simptomus ir gerybines krūtų ligasKretingos rajono savivaldybė
2008
Gyvenu su pasaka
Diegti vaikams lietuvių liaudies pasakose puoselėjamas vertybes
Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
2008
Rodos ir vargo nebuvo
Pagerbti Kretingos rajono daugiavaikes motinas, užauginusias ir išauklėjusias vaikus
Kretingos rajono savivaldybė
2008
Stabdykime smurto ratą
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2008
Kaimo bendruomenių popietės: Lisabonos sutartyje mūsų dabartis ir ateitis
Suteikti Kretingos rajono kaimo bendruomenių nariams žinių apie Lisabonos sutartį ir paaiškinti,
kuo ji bus reikšminga Lietuvos piliečių dabarčiai ir ateičiai
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
2008
Kretingos rajono kaimuose gyvenančių vienišų ir daugiavaikių motinų socialinės atskirties mažinimas
Sumažinti dvidešimties Kretingos rajono kaimuose gyvenančių našlių, vienišų ir daugiavaikių moterų socialinę atskirtįKretingos rajono savivaldybė
2008
NVO – 2008
Stiprinti Kretingos miesto ir rajono nevyriausybines organizacijas, ugdant jų narių gebėjimus pristatyti
savo veiklą ir idėjas bei megzti bendradarbiavimo ryšius su .kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis
Kretingos rajono savivaldybė
2008
„Kretinga: vakar, šiandien, rytoj“
Skatinti autentiško Kretingos krašto kultūros paveldo išsaugojimą ir perdavimą jaunajai kartai, pristatant Kretingos rajono kaimo bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas, puoselėjančias kultūrą, Kretingos rajono gyventojamsProjekto rėmėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
2008