Narystė

Europos moterų lobistinės organizacijos Lietuvos nacionalinė koordinacinė taryba

Europos moterų lobistinės organizacijos Lietuvos koordinacinė taryba yra demokratinė organizacija, kurios veikla nėra priklausoma nuo jokios politinės partijos ar religinės bendruomenės. Jos nariais gali būti Lietuvos moterų nevyriausybinės organizacijos ir jų komitetai bei fiziniai asmenys. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos Lietuvos nacionalinės koordinacinės taryba siekia lyčių lygių galimybių užtikrinimo,  Konvencijos dėl moterų visų diskriminavimo formų panaikinimo, Konvencijos Fakultatyvinio protokolo ir Pekino Deklaracijos ir Veiksmų platformos įgyvendinimo.

Vakarų Lietuvos moterų organizacijų asociacija

Vakarų Lietuvos moterų organizacijų asociacija yra savanoriška Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių moterų visuomeninių organizacijų sąjunga. Jos nariais gali būti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka įregistruotos visuomeninės organizacijos. Vakarų Lietuvos moterų nevyriausybinių organizacijų asociacija siekia lyčių lygių galimybių užtikrinimo, demokratijos moterų teisių ir galimybių srityse stiprinimo, patriarchalinio požiūrio į moterį ir jos vaidmenį visuomenėje keitimo, moterų pasitikėjimo savimi stiprinimo.

Nevyriausybinių organizacijų koalicija moterų teisėms ginti

Nevyriausybinių organizacijų koalicija moterų teisėms ginti yra savanoriška neformali Lietuvos moterų nevyriausybinių organizacijų sąjunga. Jos nariais gali būti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka įregistruotos nevyriausybinės organizacijos. Nevyriausybinių organizacijų koalicija moterų teisėms ginti siekia Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių teisių įstatymo įgyvendinimo ir faktinio lyčių lygiateisiškumo užtikrinimo, šviečiant Lietuvos visuomenę apie moterų teises.

Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų sąjunga

Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų sąjunga yra savanoriška Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų sąjunga. Jos nariais gali būti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka Kretingos rajone įregistruotos nevyriausybinės organizacijos. Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų sąjunga siekia atviros, pilietinės, demokratinės visuomenės formavimo, nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo ir lėtros, filantropijos tradicijų puoselėjimo.